Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Aannemersbedrijf Damsteegt B.V.

ARTIKEL 1 ALGEMEEN
1.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, op alle aanvragen daartoe en op alle overige rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien (hierna: 'Opdracht'), van Damsteegt Waterwerken B.V. , aan of met haar wederpartij (hierna: 'Opdrachtnemer').
1.2 Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. wijst de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
1.3 Van de Algemene Inkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts in zoverre deze nadrukkelijk en schriftelijk door Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. zijn aanvaard.

ARTIKEL 2 OPDRACHT
2.1 Opdrachtnemer dient de hem toegezonden Opdracht ongewijzigd en ondertekend en zonder voorbehoud(en) aan Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. te retourneren binnen 14 dagen na datum verzending van de Opdracht. Indien Opdrachtnemer in gebreke blijft binnen de hierboven gestelde termijn de Opdracht te retourneren en binnen die termijn geen bezwaar aantekent tegen de inhoud daarvan, dan wel binnen die termijn met de uitvoering van de Opdracht begint, wordt de Opdracht geacht te zijn aanvaard op de condities als vermeld in de Opdracht en onder de toepasselijkheid van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
2.2 Op de Opdracht zijn, waarbij onderstaande (aflopende) rangorde geldt, uitsluitend van toepassing:
1. De overeenkomst tussen Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. en de Opdrachtgever van Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. , nader te noemen:
2. "Hoofdaannemingsovereenkomst", met dien verstande dat de aan de Opdrachtgever van Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. toekomende bevoegdheden toekomen aan Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. , zover betrekking hebbend op de Opdracht;
2. De inhoud van processen-verbaal en/of staten van wijziging;
3. Bepalingen van de in de Opdracht en in de Hoofdaannemingsovereenkomst genoemde voorwaarden, bestek, bescheiden en/of tekeningen, alsmede alle wijzigingen of aanvullingen hierop;
4. De wettelijke en andere voorschriften, die de uitvoering van de Opdracht raken. Opdrachtnemer wordt geacht hiermede bekend te zijn en zich hieraan te houden;
5. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden;
6. Eventueel in de Opdracht van toepassing verklaarde aanvullende algemene inkoopvoorwaarden. Voor wettelijke voorschriften van dwingendrechtelijke aard geldt dat zij voorrang genieten boven vorenbedoelde documenten en bepalingen.
2.3 Tenzij Opdrachtnemer met bekwame spoed schriftelijk meldt dat in de Opdracht of de Algemene Inkoopvoorwaarden genoemde bescheiden ontbreken, worden deze geacht door Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. tijdig aan Opdrachtnemer te zijn verstrekt. Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. zal deze na de hiervoor bedoelde melding alsnog aan Opdrachtnemer verstrekken. Bij gebreke van een tijdige melding zal Opdrachtnemer zich niet op de onbekendheid met de in artikel 2.2 genoemde bescheiden kunnen beroepen. Opdrachtnemer is verder gehouden Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. te wijzen op eventuele onjuistheden, tegenstrijdigheden, omissies of onduidelijkheden in deze bescheiden en zal zich daarop niet kunnen beroepen wanneer Opdrachtnemer deze kende of had behoren te kennen maar niet tijdig heeft gemeld.
2.4 De Opdracht wordt slechts schriftelijk aangegaan en onder de opschortende respectievelijk ontbindende voorwaarde van goedkeuring door de Opdrachtgever van Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. respectievelijk dat het werk in verband waarmee de Opdracht wordt gegeven niet of slechts met wezenlijke wijzigingen doorgang vindt c.q. dat de met de Opdracht verband houdende werkzaamheden geen onderdeel meer vormen van de Hoofdaannemingsovereenkomst.

ARTIKEL 3 UITVOERING VAN DE OPDRACHT
3.1 Onder de Opdracht worden mede verstaan alle werkzaamheden die naar hun aard tot de Opdracht behoren. Deze geven derhalve geen enkele aanspraak op bijbetaling.
3.2 Opdrachtnemer is verplicht bij de uitvoering van de Opdracht de eisen van goed en deugdelijk werk, alsmede de eisen en aanwijzingen van overheid en nutsbedrijven in acht te nemen.
3.3 Opdrachtnemer dient zich te houden aan de verplichtingen voortvloeiende uit de voor opdrachtnemer geldende CAO.
3.4 Het is Opdrachtnemer zonder toestemming van Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. niet toegestaan betreffende de Opdracht rechtstreeks of via een ander dan Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. contact op te nemen of te houden met de Opdrachtgever van Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. en/of diens adviseurs en vertegenwoordigers op het werk, noch aan deze(n) prijsopgaven en/of aanbiedingen te doen voor eventuele veranderingen of uitbreidingen van de Opdracht.
3.5 Opdrachtnemer is verplicht bij de uitvoering van de Opdracht de orders en aanwijzingen op te volgen die door of namens Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. worden gegeven.
3.6 Uitvoering en/of (op)levering van de Opdracht dient door Opdrachtnemer te geschieden volgens de planning van Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. en zodanig dat de werkzaamheden van Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. en/of derden niet worden verstoord. Bij (dreigende) afwijking van de planning treden partijen zo snel mogelijk met elkaar in overleg over de consequenties van die afwijking.
3.7 Zaken worden vervoerd en opgeslagen voor risico van Opdrachtnemer en dienen op aanwijzing van Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. op een veilige, manier te worden gelost en getast. Beschadiging bij of door het laden, transport, opslag, lossen of tassen is tot acceptatie van de te leveren goederen door Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. voor rekening van Opdrachtnemer.
3.8 Opdrachtnemer draagt indien niet anders overeengekomen zelf zorg voor de benodigde hulpmiddelen en materieel.
3.9 Leveringen en werkzaamheden worden slechts als afgenomen of opgeleverd beschouwd na schriftelijke goedkeuring door Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. en/of Opdrachtgever van Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. . Tot dat moment blijven de werkzaamheden en leveringen voor risico van Opdrachtnemer.
3.10 Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. , Opdrachtgever van Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. en/of derden namens hen zijn op elk tijdstip gerechtigd inspecties, testen en keuringen uit te (laten) voeren naar de kwaliteit en de voortgang. De uitoefening van deze bevoegdheid door of namens Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. ontheft Opdrachtnemer niet van diens verplichtingen.
3.11 Opdrachtnemer zal in verband met het hem opgedragen werk ten minste dezelfde garantie aan Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. geven als Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. dient af te geven aan zijn Opdrachtgever.
3.12 De onderhoudstermijnen van Opdrachtnemer zijn ten minste gelijk aan de onderhoudstermijnen, welke voor Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. voortvloeien uit de Hoofdaannemingsovereenkomst.
3.13 Opdrachtnemer is gehouden gebreken in de onderhoudsperiode zonder meerkosten te herstellen.
3.14 Als Opdrachtnemer nalaat het gebrek behoorlijk weg te nemen of opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden, kan Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. al het nodige (door derden laten) verrichten en de kosten hiervan op Opdrachtnemer verrekenen met hetgeen zij aan Opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn.

ARTIKEL 4 FACTURERING EN BETALING
4.1 Betaling vindt plaats overeenkomstig de Opdracht en al naar gelang de voortgang van de werkzaamheden respectievelijk de levering en goedkeuring door Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. en slechts indien voldaan is aan de door Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. ter zake van facturering en het nakomen van verplichtingen van Opdrachtnemer ingevolge de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de loonbelasting gestelde eisen.
4.2 Voordat facturen in behandeling worden genomen dient de getekende Opdracht in bezit te zijn van Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. inclusief, voor zover van toepassing, de certificaten, de getekende garantieverklaring en bankgarantie.
4.3 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst en goedkeuring van de factuur, tenzij in de Opdracht een andere betalingstermijn is overeengekomen.
4.4 Meer- en minderwerk komt alleen voor verrekening in aanmerking indien Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. hiervoor schriftelijke opdracht of goedkeuring heeft verleend en de aanspraak daarop Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. ten minste vier weken voor de oplevering uit hoofde van de Opdracht heeft bereikt.
4.5 Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. is gerechtigd vorderingen, ook uit rechtsverhoudingen tussen andere dochtermaatschappijen of participaties van Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. en Opdrachtnemer of aan Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen, op Opdrachtnemer te verrekenen met het aan Opdrachtnemer verschuldigde, ongeacht of de vorderingen opeisbaar zijn.
4.6 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van de Opdracht geheel of gedeeltelijk te cederen, te verpanden of, onder welke titel ook, in eigendom over te dragen.

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID
5.1. In het kader van ketenaansprakelijkheid:
a. garandeert Opdrachtnemer aan zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekering, alsmede van loonbelasting inclusief premies volksverzekering, die verband houden met het aan hem opgedragen werk te voldoen en voorts de toepasselijke CAO na te leven;
b. zal Opdrachtnemer Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. informeren over het eventueel voorhanden hebben van een geblokkeerde rekening (g-rekening). Heeft Opdrachtnemer geen g-rekening, dan zal hij deze indien ketenaansprakelijkheid op de Opdracht van toepassing is alsnog openen.
5.2 In het kader van de Wet op de Identificatieplicht (Wid) en de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), zal Opdrachtnemer zich houden aan alle voorschriften die voortvloeien uit deze wetten en zijn werknemers wijzen op hun verplichtingen daaruit.
5.3 Opdrachtnemer is verder aansprakelijk voor:
a. schade die ontstaat bij de uitvoering van de Opdracht en te wijten is aan Opdrachtnemer of diegenen van wie hij zich bedient;
b. schade die voortvloeit uit de aanwezigheid en het gebruik op/in het werk van door hem gebezigde of geleverde bouwstoffen, gereedschappen en materieel of uit de inbreuk op rechten van derden, waaronder begrepen intellectuele en industriële rechten;
c. boetes en heffingen en dergelijke die wordt opgelegd aan Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. vanwege het niet voldoen aan wettelijke verplichtingen van Opdrachtnemer, bijvoorbeeld in verband met de Wav of overbelading.
5.4 Opdrachtnemer zal Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. vrijwaren jegens derden voor alle aanspraken uit hoofde van het genoemde in dit artikel en eventueel aan Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. opgelegde boetes en heffingen en dergelijke op eerste aanzegging aan vergoeden.

ARTIKEL 6 VERZEKERINGEN
6.1 Opdrachtnemer is verplicht zich ter afdekking van de risico's genoegzaam te verzekeren, waaronder tevens de risico's dienen te worden begrepen met betrekking tot de zaken die hij in verband met de Opdracht onder zich heeft en/of gebruikt. Opdrachtnemer heeft de plicht op eerste verzoek van Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. inzage in de daartoe strekkende polis te geven.
6.2 Indien de Opdracht geheel of gedeeltelijk inhoudt dat zaken onder welke titel dan ook ter beschikking worden gesteld aan of door Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. , is Opdrachtnemer verplicht deze zaken ten behoeve en ten genoegen van Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. genoegzaam te verzekeren, waaronder in ieder geval dient te worden begrepen het risico van verlies, diefstal, beschadiging, brand en wettelijke aansprakelijkheid.

ARTIKEL 7 UITBESTEDING / ONDERAANNEMING
7.1 Opdrachtnemer is niet bevoegd het werk of een deel daarvan door een derde te laten uitvoeren dan na van Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. verkregen schriftelijke goedkeuring.
7.2 Indien Opdrachtnemer het werk met inachtneming van artikel 7.1, geheel of gedeeltelijk, opdraagt aan een derde, dient hij daarvan een schriftelijk contract op te stellen. Hiervan maken de voorwaarden van de Opdracht deel uit, zodanig dat Opdrachtnemer daarin de rechtspositie inneemt van Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. en de onderaannemer die van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal bij wijze van kettingbeding de verplichtingen uit hoofde van dit artikel aan zijn onderaannemers opleggen op straffe van een onmiddellijk door Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. opeisbare boete gelijk aan het deel van de aanneemsom dat als loonkostenbestanddeel wordt aangemerkt, onverminderd het recht van Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. op volledige schadevergoeding.

ARTIKEL 8 TEKORTKOMING
8.1 Onverminderd haar overige rechten, waaronder het recht tot vordering van schadevergoeding, is Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. gerechtigd de Opdracht, geheel of gedeeltelijk (voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan) - zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist - te ontbinden, en de werkzaamheden zelf of door een derde uit te laten voeren voor rekening van Opdrachtnemer, met gebruik van op het terrein ter beschikking staande respectievelijk op het werk aangevoerde en/of gebruikte bouwstoffen en materieel, indien:
a. Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Opdracht, hetzij;
b. Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. goede gronden heeft te vrezen dat Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Opdracht niet zal (kunnen) nakomen, hetzij;
c. Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, diens faillissement wordt aangevraagd, de bedrijfsuitoefening staakt of op enigerlei wijze wordt beperkt in zijn bevoegdheid rechtshandelingen te verrichten of de zeggenschap over zijn bedrijfsuitoefening aan een derde overdraagt.
8.2 Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. is op de momenten zoals genoemd in artikel 8.1 ingeval van gedeeltelijke ontbinding van de Opdracht bevoegd nadere zekerheden van Opdrachtnemer te verlangen ter meerdere zekerheid van (resteren)de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer.
8.3 Opdrachtnemer kan geen retentierecht en/of enig ander opschortingsrecht doen gelden.
8.4 In geval van (dreigend) faillissement van Opdrachtnemer is Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. gerechtigd een direct opeisbare en met de opdrachtsom verrekenbare somma vast te stellen met een minimum van 5% van de betreffende opdrachtsom ten behoeve van de nazorg- en garantieverplichtingen.

ARTIKEL 9 VEILIGHEID, RESPECT, KWALITEIT, DUURZAAMHEID, GEDRAGSCODE
Veilig en verantwoord werken staat voorop; Opdrachtnemer dient zich te realiseren dat zijn bijdrage daaraan van essentieel belang is.
9.1 Opdrachtnemer zal bij alle facetten van de Opdracht het belang van veiligheid, respect, kwaliteit en planning goed voor ogen houden.
9.2 Opdrachtnemer wordt geacht klantgericht, maatschappelijk verantwoord, ethisch correct, transparant en betrouwbaar te handelen.
9.3 Opdrachtnemer is verplicht onderstaande gedragscode voor Opdrachtnemers na te leven.
1. Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. verlangt naast nakoming van de geldende wet- en regelgeving, integriteit, transparantie en betrouwbaarheid in alle aspecten van haar bedrijf en verwacht hetzelfde van haar Opdrachtnemers zowel nationaal als internationaal.
2 Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. verwacht dat haar Opdrachtnemers op een zorgvuldige, billijke, integere, transparante en betrouwbare wijze handelen ten opzichte van hun belanghebbenden, waaronder de personen, organisaties en rechtspersonen die betrokken zijn bij, een belang hebben in of beïnvloed worden door hun activiteiten zowel nationaal als internationaal.
3. Opdrachtnemer dient zich te onthouden van gedragingen die strijdig zijn met het Europese en Nederlandse mededingingsrecht.
4. Het gedrag van Opdrachtnemer mag geen aanleiding geven tot dubbelzinnigheid of vragen over integriteit. Het aanbieden en/of accepteren van geschenken, giften of diensten die de onafhankelijkheid van de professionele relatie in gevaar brengt of daartoe de schijn opwekt dient te worden vermeden. Gelet hierop, mogen cheques, geld, kostenvergoedingen et cetera niet worden aangeboden of aangenomen.
5. Opdrachtnemer respecteert de bescherming van internationaal afgekondigde mensenrechten, zoals omschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en voldoet aan alle internationale antidiscriminatiewetbepalingen.
6. Opdrachtnemer respecteert de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) Verklaring over Fundamentele Principes en Rechten op het Werk, onder andere met betrekking tot het uitsluiten van gedwongen arbeid en kinderarbeid.
7. Opdrachtnemer houdt zich bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de van toepassing zijnde algemene veiligheidswetten en voorschriften en het voor het werk geldende V&G-plan met behoud van de eigen verantwoordelijkheid, waarbij wordt gestreefd naar nul ongevallen.
8. Opdrachtnemer zal het milieu en zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van het milieu respecteren. Opdrachtnemer zal alle milieuwetten en âАУvoorschriften naleven en maatregelen nemen om onwettige schades aan het milieu te voorkomen.
9. Opdrachtnemer inventariseert, voor zover van toepassing, milieutechnische innovaties en beoordeelt deze op geschiktheid voor gebruik in het productieproces om continu te willen verbeteren op milieugebied.
10. Opdrachtnemer dient de afvalstromen zodanig te organiseren dat deze zoveel mogelijk gericht zijn op hergebruik en het milieu maximaal ontlasten.
9.4 Opdrachtnemer dient een ongevallenstatistiek bij te houden en rapporteert hierover periodiek aan Aannemersbedrijf Damsteegt B.V.

ARTIKEL 10 OVERIGE BEPALINGEN
10.1 Zonder schriftelijke toestemming van Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. is Opdrachtnemer niet gerechtigd de naam van Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. of het project waar de Opdracht betrekking op heeft te gebruiken voor publicitaire doeleinden.
10.2 Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie in de meest ruime zin van het woord, betrekking hebbende op deze Opdracht en die in het kader van deze Opdracht te zijner kennis is gekomen.
10.3 Door Opdrachtnemer gebruikte bescheiden, tekeningen, overige stukken en informatie(dragers), blijven eigendom van Aannemersbedrijf Damsteegt B.V.
10.4 Opdrachtnemer verstrekt Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. kosteloos (en op verzoek ook digitaal) de door Opdrachtnemer vervaardigde bescheiden, tekeningen, verdere stukken en informatie(dragers), doet daarbij voor zover van toepassing afstand van zijn auteursrechten c.q. draagt deze middels ondertekening van de Opdracht over aan Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. en verleent Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. in het kader van de Opdracht licentie/gebruiksrecht voor bovengenoemde stukken.
10.5 Opdrachtnemer zal, bij gebruik, uitwerking en realisering van de in artikel 10.4 genoemde stukken door Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. , zich niet verzetten tegen wijzigingen door Aannemersbedrijf Damsteegt B.V.
10.6 Opdrachtnemer garandeert dat de door haar te verrichten werkzaamheden en/of levering van goederen of diensten geen inbreuk zal (zullen) opleveren op auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, modelrechten of andere rechten van derden.

ARTIKEL 11 GESCHILLEN
11.1 Op de Opdracht is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Opdracht zullen worden beslecht door arbitrage door de Raad van Arbitrage voor de Bouw overeenkomstig haar statuten, zoals deze drie maanden voor de Opdracht luiden, zulks behoudens de bevoegdheid van Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. het geschil te doen beslechten door de bevoegde burgerlijke rechter of de instantie zoals bepaald in de overeenkomst tussen Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. en de Opdrachtgever van Aannemersbedrijf Damsteegt B.V.